Přírodní zahrada

Popis projektu

Projekt přispívá k environmentální výchově a vzdělávání dětí v Mateřské škole Břeclav, U Splavu 2765 ve městě Břeclavi. Umožní dětem sledování proměn přírody a rozvoj klíčových kompetencí formou zkušenostního učení. Prostřednictvím přírodní zahrady jsou děti vedeni k odpovědnému chování k přírodě.

Projekt navrhuje zahradu v souladu s principy přírodních zahrad, se zřetelem na rozvoj dětí ve všech směrech. Projektantka využila nápady dětí, rodičů i učitelek mateřské školy, které do projektu vhodně zapracovala. Navrhovány jsou zejména nové herní prvky z přírodních materiálů - originální - dle nosného tématu zahrady. Mimo návrh herních prvků projekt zahrnuje také výsadbu dřevin - stromů, keřů

i popínavých rostlin, převážně s jedlými plody. Důležitá bude také obnova trávníkových ploch, které jsou ve špatném stavu z důvodu nedostatku vody, kdy mateřská škola nemá možnost jímat dešťovou vodu a využívat ji k závlaze. Z tohoto důvodu je do projektu zahrnuto vybudování studny s napojením automatické závlahy.

Nosným tématem celého projektu je "Splav a život kolem něj" ( mateřská škola se nachází v blízkosti splavu na řece Dyji ). Navrhované prvky proto nejsou nahodile umístěny, ale vytváří jakýsi program v rámci celé zahrady, odehrává se zde život rybáře, život kolem splavu (rybářská chatrč, loďka, lana a sítě, visutá lávka, opravna lodí a kuchyňka pro přípravu ryb, fauna a flóra kolem řeky).

Prvky environmentální výchovy v mateřské škole umožní dětem osobní zkušenost s přírodou, kterou mohou zažívat všemi smysly. V rámci EV budou pedagogové mateřské školy pomáhat dětem poznávat krásu a tajemství přírody. Bude se v nich rozvíjet vědomí rozmanitosti forem života a pocit odpovědnosti za životní prostředí. Úměrně možnostem jejich dětského vnímání budou vedeni k tomu, aby si vytvářely správnou představu o úloze člověka v systému přírody.

Projekt umožní dětem získávat a rozvíjet všechny kompetence dané Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání – kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální i personální činnosti. Umožní volný pohyb, sledování proměn přírody a rozvoj klíčových kompetencí formou zkušenostního učení. Dále přispěje k rozvoji individuálního přístupu, nápaditosti a tvořivosti dětí mateřské školy. Prostřednictvím přírodní zahrady jsou vedeni k odpovědnému chování k přírodě. Hravou formou tak získají motivaci, znalosti a dovednosti. Dojdou k pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit.

foto 02 foto 08

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je vybudovat takové zázemí přírodní zahrady MŠ, díky kterému si děti hravou formou osvojí chování, při kterém budou brát v potaz dopady možných řešení na životní prostředí. Dále se zapojí do aktivit určených ke zvýšení kvality životního prostředí a kvality života.

Mezi dílčí cíle projektu lze řadit následující:

 • Posilování kontaktu dětí s přírodou,
 • umožnění dětem denně se pohybovat v přírodně upravené školní zahradě,
 • aktivní zapojení dětí a rodičů do péče o místní životní prostředí
 • hravou a praktickou výukou vést děti k poznání rozmanitosti přírody a životního prostředí,
 • získávání praktických zkušeností s údržbou svého okolí a rozvoji vlastní tvořivosti dětí.

Úkolem projektu v environmentální výchově je vybavit k těmto cílům děti odpovídajícími znalostmi, dovednostmi a motivací.

Využití pomůcek, prvků, přínos pro děti

 • Pumpa a dřevěné koryto s vodními mlýnky – poskytne vodu k zalévání rostlin v zahradě a hry s vodou. Získávání zkušeností s vlastnostmi vody, uvědomění si významu vody a nutnosti s ní šetřit
 • Štěrková plocha u pumpy, pískoviště, hmatový chodník – možnost manipulačních her s různorodým materiálem. Pozorování vsakování vody, rozvoj smyslového vnímání – rozvoj hrubé i jemné motoriky, odhalování vlastností různých materiálů i ve spojitosti s vodou
 • Vrbové iglú – poskytne dětem stín a relaxační prostor pro malou skupinku dětí, umožní dětem pozorování změn rostliny v průběhu ročních dob.Povede děti k pravidelné péči o rostliny a podpoří rozvoj trpělivosti
 • Domek s kuchyňkou a ponky – společné hry, získávání pracovních zkušeností a rozvoj komunikace, napodobování práce dospělých. Dostupnost různorodých materiálů umožní rozvoj tvořivosti a fantazie
 • Rybářská chatrč se střešní zahradou – umožní prostor pro společné hry dětí ve skupince s netradičně provedeným přístřeším, ochrana před vlivy počasí, námětové hry
 • Molo s loďkou na pružinách, visutá lávka – podpoří rozvoj obratnosti dětí, procvičování rovnováhy děti budou moci získat pohybovou obratnost a cvičit aktivně rovnováhu, nutností bude respektování dohodnutých pravidel
 • Zvukovod – poskytne podněty pro rozvoj sluchového vnímání, komunikace dětem umožní provádět hry s kamarády a sledovat účinky zvuků různé kvality a síly
 • Ohniště s posezením – nabídne prostor pro rozvoj soudržnosti kolektivu a komunikaci i ve větší skupině, vnímat oheň jako zdroj tepla a světla, možnost úpravy potravy, vytvoření bezpečnostních návyků při manipulaci s ohněm. Tento prostor je nutný pro stmelování kolektivu a při komunikaci umožní oční kontakty
 • Xylofon ze dřeva a kamenů – umožní hudební improvizace i rytmické činnosti, rozvoj sluchového vnímaní a rozlišování barevnosti zvuků bude rozvíjet fantazii dětí při vytváření zvuků za použití různorodých materiálů a bude rozvíjet rytmické cítění dětí při přírodním muzicírování
 • Dřevěné branky – poskytnou prostor pro hry s míčem poskytnou prostor pro oblíbený fotbal a jiné míčové hry rozvíjející pohybovou všestrannost a postřeh
 • Horizontální sítě mezi stromy –poskytnou prostor pro pohyb dětí, obratnost, rovnováhu, koordinaci pohybů. Zde budou děti rozvíjet pohybovou obratnost a logické myšlení při prolézání sítěmi
 • Záhony pro každou třídu – umožní pracovní příležitosti i manipulaci s nářadím, seznámení se se základními podmínkami pro růst rostlin a dodržovat je při péči o rostliny.Děti zde budou vedeny ke spolurozhodování, co zde vysadí, ale i k odpovědnosti za pravidelnou péči
 • Krmítko pro ptáky – poskytne možnost péče o ptactvo v zimních měsících, pozorování druhů ptáků. Dětem bude umožněno pravidelné pozorování ptactva a získávání zkušeností z krmení a vědomí nutnosti jejich ochrany a významu v přírodě, rovněž budou určovat druhy ptáků
 • Hmyzí domeček –nabídne možnost pozorování hmyzu, význam hmyzu pro opylování rostlin. Bude prostorem k pozorování a získávání poznatků o hmyzu a nutnosti jeho ochrany v přírodě, vyhledávání v knihách a encyklopediích
 • Venkovní psací tabule – umožní prostor pro výtvarné vyžití. Děti budou kreslit na vyhrazené plochy ve společnosti kamarádů i z jiných tříd a navazovat zde nová přátelství a vzájemně se respektovat
 • Hřbitov odpadů – prostor k ukládání odpadů do země a průběžné sledování jejich rozpadu. Při pokusech s odpady budou děti rozvíjet své ekologické myšlení a uvědomí si nutnost ochrany přírody sběrem odpadových surovin a jejich správným tříděním
 • Dřevěný stojan na koloběžky – prostor k bezpečnému odkládání. Koloběžky poskytnou dětem zdravý pohyb, obratnost i postřeh a po jejich využití je budou bezpečně ukládat do stojanu k tomu určenému
 • Malba ryb a života ve vodě – obohacení a rozvoj výtvarných dovedností , pěstování vztahu k místu kde žiji. Děti budou mít prostor pro výtvarnému vnímání a přiblíží si život ve vodě
 • Bylinková zahrádka – prostor pro pracovní činnosti i rozšíření poznatků o bylinkách a jejich využití a léčivých účincích. Poskytne prostor pro získávání zkušeností z praktických činností a rozvoj smyslového vnímání vůní i chutí
 • Výsadba popínavých rostlina a trvalkových záhonů – možnost rozvíjení pracovních dovedností dětí a prostor pro pravidelnou péči. Rozšíření informací dětí o nové netradiční rostliny, které upoutají svojí krásou, vůní
 • Výsadba stromů a keřů domácího původu – získávání praktických zkušeností a poznatků o růstu. Výsadba především jedlých druhů bude dětem umožňovat uplatňovat praktické zkušenosti a také získávat poznatky o užitečnosti a využití plodů keřů a stromů, významu stromů pro čištění vzduchu, domov pro drobné živočichy a ptactvo
 • Obnova trávníku - prostření pro bezpečné a bezprašné pohybové aktivity. Trávník poskytne bezpečný prostor pro všestranný a zdravý pohyb dětí a jejich hry
 • Houpačky – koordinace pohybu při houpání, relaxace, navození příjemných pocitů rozvoj dalšího druhu pohybu, zapojování jiných svalových skupin

Foto 01
Foto 02
Foto 03
Foto 04
Foto 05
Foto 06
Foto 07
Foto 08
Foto 09
Foto 10
Foto 11
Foto 12
Foto 13
Foto 14
Foto 15
Foto 16
Foto 17
Foto 18
Foto 19
Foto 20

MŠ Břeclav U Splavu

Mateřská škola Břeclav, U Splavu 2765, příspěvková organizace

 • U Splavu 2765, Břeclav 690 02
 • Tel.: +420 515 518 000 / ředitelna
 • Výdejna: +420 515 518 005 / +420 607 280 580
 • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Facebook: www.facebook.com/msusplavu

Kontakty na třídy

 • Myšičky: +420 736 512 435  /  +420 515 518 003
 • Kočičky: +420 736 512 436  /  +420 515 518 004
 • Sluníčka: +420 736 512 437  /  +420 515 518 001
 • Žabičky: +420 736 512 438  /  +420 515 518 002

Kontaktní osoby

 • Ředitelka: Zdeňka Krutišová
 • Zástupkyně ředitelky: Bc. Věra Esterková
 • Školník: Vítězslav Prkna