Nástroje pro usnadnění přístupu

Přírodní zahrada

Popis projektu

Projekt přispívá k environmentální výchově a vzdělávání dětí v Mateřské škole Břeclav, U Splavu 2765 ve městě Břeclavi. Umožní dětem sledování proměn přírody a rozvoj klíčových kompetencí formou zkušenostního učení. Prostřednictvím přírodní zahrady jsou děti vedeni k odpovědnému chování k přírodě.

Projekt navrhuje zahradu v souladu s principy přírodních zahrad, se zřetelem na rozvoj dětí ve všech směrech. Projektantka využila nápady dětí, rodičů i učitelek mateřské školy, které do projektu vhodně zapracovala. Navrhovány jsou zejména nové herní prvky z přírodních materiálů - originální - dle nosného tématu zahrady. Mimo návrh herních prvků projekt zahrnuje také výsadbu dřevin - stromů, keřů

i popínavých rostlin, převážně s jedlými plody. Důležitá bude také obnova trávníkových ploch, které jsou ve špatném stavu z důvodu nedostatku vody, kdy mateřská škola nemá možnost jímat dešťovou vodu a využívat ji k závlaze. Z tohoto důvodu je do projektu zahrnuto vybudování studny s napojením automatické závlahy.

Nosným tématem celého projektu je "Splav a život kolem něj" ( mateřská škola se nachází v blízkosti splavu na řece Dyji ). Navrhované prvky proto nejsou nahodile umístěny, ale vytváří jakýsi program v rámci celé zahrady, odehrává se zde život rybáře, život kolem splavu (rybářská chatrč, loďka, lana a sítě, visutá lávka, opravna lodí a kuchyňka pro přípravu ryb, fauna a flóra kolem řeky).

Prvky environmentální výchovy v mateřské škole umožní dětem osobní zkušenost s přírodou, kterou mohou zažívat všemi smysly. V rámci EV budou pedagogové mateřské školy pomáhat dětem poznávat krásu a tajemství přírody. Bude se v nich rozvíjet vědomí rozmanitosti forem života a pocit odpovědnosti za životní prostředí. Úměrně možnostem jejich dětského vnímání budou vedeni k tomu, aby si vytvářely správnou představu o úloze člověka v systému přírody.

Projekt umožní dětem získávat a rozvíjet všechny kompetence dané Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání – kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální i personální činnosti. Umožní volný pohyb, sledování proměn přírody a rozvoj klíčových kompetencí formou zkušenostního učení. Dále přispěje k rozvoji individuálního přístupu, nápaditosti a tvořivosti dětí mateřské školy. Prostřednictvím přírodní zahrady jsou vedeni k odpovědnému chování k přírodě. Hravou formou tak získají motivaci, znalosti a dovednosti. Dojdou k pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit.

foto 02 foto 08

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je vybudovat takové zázemí přírodní zahrady MŠ, díky kterému si děti hravou formou osvojí chování, při kterém budou brát v potaz dopady možných řešení na životní prostředí. Dále se zapojí do aktivit určených ke zvýšení kvality životního prostředí a kvality života.

Mezi dílčí cíle projektu lze řadit následující:

 • Posilování kontaktu dětí s přírodou,
 • umožnění dětem denně se pohybovat v přírodně upravené školní zahradě,
 • aktivní zapojení dětí a rodičů do péče o místní životní prostředí
 • hravou a praktickou výukou vést děti k poznání rozmanitosti přírody a životního prostředí,
 • získávání praktických zkušeností s údržbou svého okolí a rozvoji vlastní tvořivosti dětí.

Úkolem projektu v environmentální výchově je vybavit k těmto cílům děti odpovídajícími znalostmi, dovednostmi a motivací.

Využití pomůcek, prvků, přínos pro děti

 • Pumpa a dřevěné koryto s vodními mlýnky – poskytne vodu k zalévání rostlin v zahradě a hry s vodou. Získávání zkušeností s vlastnostmi vody, uvědomění si významu vody a nutnosti s ní šetřit
 • Štěrková plocha u pumpy, pískoviště, hmatový chodník – možnost manipulačních her s různorodým materiálem. Pozorování vsakování vody, rozvoj smyslového vnímání – rozvoj hrubé i jemné motoriky, odhalování vlastností různých materiálů i ve spojitosti s vodou
 • Vrbové iglú – poskytne dětem stín a relaxační prostor pro malou skupinku dětí, umožní dětem pozorování změn rostliny v průběhu ročních dob.Povede děti k pravidelné péči o rostliny a podpoří rozvoj trpělivosti
 • Domek s kuchyňkou a ponky – společné hry, získávání pracovních zkušeností a rozvoj komunikace, napodobování práce dospělých. Dostupnost různorodých materiálů umožní rozvoj tvořivosti a fantazie
 • Rybářská chatrč se střešní zahradou – umožní prostor pro společné hry dětí ve skupince s netradičně provedeným přístřeším, ochrana před vlivy počasí, námětové hry
 • Molo s loďkou na pružinách, visutá lávka – podpoří rozvoj obratnosti dětí, procvičování rovnováhy děti budou moci získat pohybovou obratnost a cvičit aktivně rovnováhu, nutností bude respektování dohodnutých pravidel
 • Zvukovod – poskytne podněty pro rozvoj sluchového vnímání, komunikace dětem umožní provádět hry s kamarády a sledovat účinky zvuků různé kvality a síly
 • Ohniště s posezením – nabídne prostor pro rozvoj soudržnosti kolektivu a komunikaci i ve větší skupině, vnímat oheň jako zdroj tepla a světla, možnost úpravy potravy, vytvoření bezpečnostních návyků při manipulaci s ohněm. Tento prostor je nutný pro stmelování kolektivu a při komunikaci umožní oční kontakty
 • Xylofon ze dřeva a kamenů – umožní hudební improvizace i rytmické činnosti, rozvoj sluchového vnímaní a rozlišování barevnosti zvuků bude rozvíjet fantazii dětí při vytváření zvuků za použití různorodých materiálů a bude rozvíjet rytmické cítění dětí při přírodním muzicírování
 • Dřevěné branky – poskytnou prostor pro hry s míčem poskytnou prostor pro oblíbený fotbal a jiné míčové hry rozvíjející pohybovou všestrannost a postřeh
 • Horizontální sítě mezi stromy –poskytnou prostor pro pohyb dětí, obratnost, rovnováhu, koordinaci pohybů. Zde budou děti rozvíjet pohybovou obratnost a logické myšlení při prolézání sítěmi
 • Záhony pro každou třídu – umožní pracovní příležitosti i manipulaci s nářadím, seznámení se se základními podmínkami pro růst rostlin a dodržovat je při péči o rostliny.Děti zde budou vedeny ke spolurozhodování, co zde vysadí, ale i k odpovědnosti za pravidelnou péči
 • Krmítko pro ptáky – poskytne možnost péče o ptactvo v zimních měsících, pozorování druhů ptáků. Dětem bude umožněno pravidelné pozorování ptactva a získávání zkušeností z krmení a vědomí nutnosti jejich ochrany a významu v přírodě, rovněž budou určovat druhy ptáků
 • Hmyzí domeček –nabídne možnost pozorování hmyzu, význam hmyzu pro opylování rostlin. Bude prostorem k pozorování a získávání poznatků o hmyzu a nutnosti jeho ochrany v přírodě, vyhledávání v knihách a encyklopediích
 • Venkovní psací tabule – umožní prostor pro výtvarné vyžití. Děti budou kreslit na vyhrazené plochy ve společnosti kamarádů i z jiných tříd a navazovat zde nová přátelství a vzájemně se respektovat
 • Hřbitov odpadů – prostor k ukládání odpadů do země a průběžné sledování jejich rozpadu. Při pokusech s odpady budou děti rozvíjet své ekologické myšlení a uvědomí si nutnost ochrany přírody sběrem odpadových surovin a jejich správným tříděním
 • Dřevěný stojan na koloběžky – prostor k bezpečnému odkládání. Koloběžky poskytnou dětem zdravý pohyb, obratnost i postřeh a po jejich využití je budou bezpečně ukládat do stojanu k tomu určenému
 • Malba ryb a života ve vodě – obohacení a rozvoj výtvarných dovedností , pěstování vztahu k místu kde žiji. Děti budou mít prostor pro výtvarnému vnímání a přiblíží si život ve vodě
 • Bylinková zahrádka – prostor pro pracovní činnosti i rozšíření poznatků o bylinkách a jejich využití a léčivých účincích. Poskytne prostor pro získávání zkušeností z praktických činností a rozvoj smyslového vnímání vůní i chutí
 • Výsadba popínavých rostlina a trvalkových záhonů – možnost rozvíjení pracovních dovedností dětí a prostor pro pravidelnou péči. Rozšíření informací dětí o nové netradiční rostliny, které upoutají svojí krásou, vůní
 • Výsadba stromů a keřů domácího původu – získávání praktických zkušeností a poznatků o růstu. Výsadba především jedlých druhů bude dětem umožňovat uplatňovat praktické zkušenosti a také získávat poznatky o užitečnosti a využití plodů keřů a stromů, významu stromů pro čištění vzduchu, domov pro drobné živočichy a ptactvo
 • Obnova trávníku - prostření pro bezpečné a bezprašné pohybové aktivity. Trávník poskytne bezpečný prostor pro všestranný a zdravý pohyb dětí a jejich hry
 • Houpačky – koordinace pohybu při houpání, relaxace, navození příjemných pocitů rozvoj dalšího druhu pohybu, zapojování jiných svalových skupin

Kontakt

Kontaktní osoby

 • Ředitelka: Zdeňka Krutišová
 • Zástupkyně ředitelky: Bc. Věra Esterková
 • Školník: Vítězslav Prkna

Kontakty na třídy

Naše mateřská škola se zapojila do projektu:

NIDV

Naše škola realizuje projekt Moderní výuka, reg.č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0001195 podpořený z výzvy MŠMT č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního Programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“). Projekt je zaměřen na personální podporu – školní asistent MŠ, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – vzdělávání pedagogů.

Tento projekt je spolufinancován EU.

NIDV
NIDV
Mateřská škola Břeclav U Splavu
Textová verzeGrafická verze