Mateřská škola Břeclav U Splavu

Naše mateřská škola se nachází v klidné části města Břeclavi, nedaleko řeky Dyje, na sídlišti U Splavu. Provoz trojtřídky byl zahájen v roce 1980, od roku 1994 jsme právním subjektem. Zřizovatelem je Město Břeclav, které v letech 2005 - 2006 provedlo velkou rekonstrukci, kterou se MŠ zmodernizovala, zateplila a rozšířila o jednu třídu s celkovou kapacitou 100 dětí. Nedílnou součástí je prostorná zahrada s chodníky a umělým kopcem. V roce 2014 byla  přebudována na PŘÍRODNÍ ZAHRADU z dotací EU a Města Břeclavi.

Naše mateřská škola je zaměřená na environmentální výchovu a jejím základním záměrem je:

  • Rozvíjet osobnost dítěte, jeho individualitu a touhu po poznání, empatický postoj k ostatním lidem, světu kolem nás, člověku a jeho práci, vlastnímu zdraví, přírodě, historii a tradicím.
  • Rozvíjet a podporovat vztah k sobě i druhým, samostatnost a zdravé sebevědomí dítěte. Vést ke zdravému životnímu stylu a uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání ve spolupráci s rodiči.

Charakteristika školního vzdělávacího programu: 
„Dobrodružství vodníka Pentličky“

Motto: 

„Naším hlavním smyslem života je pomáhat, pomáhat ostatním, pomáhat naší Zemi. 
A pokud neumíte pomoci, tak aspoň neubližujte!“

Dalajláma

 

  • Předškolní vzdělávání má pro život dítěte dalekosáhlý význam. To, co dítě prožije a co z okolního prostředí přijme, má trvalou hodnotu. Proto budeme důsledněji cílit na to, aby, se děti v naší MŠ cítily bezpečně, příjemně a zažily si pocit, kdy společně něčeho dosáhly a měly radost ze společných aktivit, výtvorů apod.  
  • Naším cílem je tedy orientovat se na pozitivní atmosféru ve skupině s důsledným dodržováním daných pravidel, která hrají významnou roli v prevenci konfliktů mezi dětmi.
  • Na vytváření příznivé emoční atmosféry se zaměříme hlavně prostřednictvím činností, jejichž výsledkem je společné dílo, kdy si děti pomáhají, a musí společně přemýšlet. A také vedením dětí k tomu, že spolupráce znamená daleko více než soutěžení.
  • Díky spolupráci naší MŠ s dětmi z břeclavských základních škol vznikla kniha s názvem „Dobrodružství vodníka Pentličky, aneb život na vodě, nad vodou a pod vodou“. Která nás inspirovala k vytvoření jednotlivých integrovaných bloků a tyto integrované bloky jsou pro naši mateřskou školu výchozími při tvorbě třídního vzdělávacího programu.
  • Učitelky plánují vzdělávací nabídku činností pro děti dle inteligencí podle H. Gardnera, tzn., že komplexně připravují tematický celek, hry a činnosti v MŠ takovým způsobem, aby zahrnovaly všechny typy inteligence dítěte. Tato vzdělávací nabídka podněcuje dítě v jeho vrozeně nastavených dovednostech a schopnostech.

Integrované bloky:

Vodník Pentlička pomáhá dětem objevovat svět nad vodou

Tento integrovaný blok si klade za cíl vytvářet vztah k sobě, k lidem, k okolnímu světu a také vytvářet žádoucí postoje a hodnoty.

Vodník Pentlička ukazuje dětem svět kolem vody

Tento integrovaný blok se zaměřuje na upevňování a rozvíjení poznatků dětí o živé i neživé přírodě, jak se ji naučit chránit a využívat její dary.

Vodník Pentlička listuje s dětmi knihou i kalendářem

Cílem tohoto integrovaného bloku je naučit děti vnímat spravedlnost, dobro, zlo, dostávat se do světa fantazie a představ, seznámit je s tradicemi.

 

Třídní programy jsou zpracovány dle potřeb a podmínek jednotlivých tříd. 

Kroužek angličtiny probíhá ve dvou lekcích týdně pod vedením externí učitelky Mgr. Lingové.

Pro předškoláky organizujeme každoročně předplavecký výcvik a bruslení.

Kontakt

Kontaktní osoby

  • Ředitelka: Zdeňka Krutišová
  • Zástupkyně ředitelky: Bc. Věra Esterková
  • Školník: Vítězslav Prkna

Kontakty na třídy

EU, MŠMT

Naše škola realizuje projekt MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013749 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II. Projekt je zaměřen na personální podporu – školní asistent MŠ, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ – vzdělávání pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv, rozvojové aktivity MŠ - projektový den ve škole.
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.
Tento projekt je spolufinancován EU.

Naše mateřská škola se zapojila do projektu:

Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (registr. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015) je spolufinancován EU. Prohloubením kompetencí pedagogů a řídících pracovníků škol cílí projekt na zvýšení dostupnosti kvalitního vzdělání pro žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, a tím směřuje i k naplnění specifického cíle 3: Podpora společného vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Více viz dokumenty ke stažení

NIDV
Mateřská škola Břeclav U Splavu
Textová verzeGrafická verze